mgr Ewelina Flis

Dzień tygodnia Godziny pracy
Poniedziałek 8:15-12:30
Wtorek 8:30-12:30
Środa 8:30-12:30
Czwartek 12:00 - 16:30
Piątek 8:30-12:30


Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 5. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 6. Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 7. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 8. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 9. Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Do szczególnych zadań nauczyciela - pedagoga szkolnego należy:

I. W zakresie zadań ogólnowychowawczych:

 1. Dokonywania okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.
 2. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkół podstawowych.
 3. Udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia.
 4. Koordynowanie prac zespołu dokonującego badania dojrzałości szkolnej dzieci.
 5. Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci.
 6. Współudziału w opracowywaniu planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły.

II. W zakresie profilaktyki wychowawczej:

 1. rozponawanie warunkół życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego.
 2. Opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.
 3. Rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.
 4. Stwarzanie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy turystycznych, rekreacyjnych oraz innych zorganizowanych form zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 5. Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
 6. Współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.

III. W zakresie pracy korekcyjno - wyrównawczej:

 1. Organizaowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce.
 2. Organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych (korekcja, reedukacja, terapia).
 3. Organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego.

IV. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno - psychologicznej:

 1. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
 2. Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.
 3. Udzielania porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych.
 4. Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.

V. W zakresie pomocy materialnej:

 1. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzic wielodzietnych mającym szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym itp.
 2. Dbanie o zapewnienie miejsca w świetlicy lub internacie (półinternacie) uczniom wymagającym szczególnej opieki wychowawczej.
 3. Dbanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.
 4. Wnioskowanie o skierowaniu uczniów osieroconych do placówek opieki całkowitej.