Organizacja pracy szkoły
w roku szkolnym 2021/2022

 

L.p. Termin Czynności organizacyjne
1. 01.09.2021 – 31.08.2022 Czas trwania roku szkolnego 2021/2022
2. 01.09.2021 Inauguracja roku szkolnego
3. 02.09.2021

29.04.2022
24.06.2022
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
Zakończenie zajęć dla:
- klas maturalnych
- klas programowo niższych
4.
01.09.2021 –31.12.2021
01.01.2022 – 24.06.2022
Podział roku na dwa okresy:
- pierwszy (wystawienie ocen do 17.12.2021)
- drugi (wystawienie ocen do 15.06.2022)
- klasy maturalne (wystawienie ocen do 22.04.2022)
5.
23–31.12.2021
17-31.01.2022
14-19.04.2022
25.06 – 31.08.2022

14.10.2021
11.11.2021
06.01.2022
01.05.2022
03.05.2022
16.06.2022

15.10.2021
02.11.2021
12.11.2021
07.01.2022
02.05.2022
4-6.05.2022
09.05.2022
17.06.2022
1. Dni ustawowo wolne:
- zimowa przerwa świąteczna
- ferie zimowe
- wiosenna przerwa świąteczna
- ferie letnie

2. Święta państwowe i kościelne


3.Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych, w tym dni przeznaczone na egzamin maturalny
6. 4 – 20.05.2022 Egzamin maturalny:
- część pisemna – w/g odrębnych ustaleń CKE
7. termin ustali CKE Egzamin potwierdzający kwalifikacji w zawodzie:
klasa 3 TBg
klasa 3 TFg
klasa 4 TF
8.
30.08.2021
23.09.2021
04.11.2021
21.12.2021
13.01.2022
10.02.2022
25.04.2022
20.06.2022
28.06.2022
Zebrania Rad Pedagogicznych:
- klasyfikacja i promocja po egzaminach poprawkowych
- organizacja i plan pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022
- szkoleniowa, w/g planu doskonalenia zawodowego
- analiza, ocena oraz wdrażanie wniosków z egzaminów zewnętrznych
- klasyfikacja śródroczna
- analiza i ocena pracy dydaktyczno – wychowawczej w pierwszym okresie
- szkoleniowa, w/g planu doskonalenia zawodowego
- klasyfikacja klas maturalnych
- klasyfikacja roczna
- analiza i ocena stopnia wykonania planu rozwoju szkoły w roku szkolnym 2021/2022 i przedstawienie
9.
31.08.2021
styczeń 2022
czerwiec 2022
Zebrania zespołów przedmiotowych:
- przyjęcie planów rozwoju zespołów przedmiotowych na rok szkolny 2021/2022
- analiza i ocena realizacji planów pracy w I okresie
- analiza i ocena pracy w roku szkolnym 2021/2022 oraz projekt planu pracy na rok następny
10.
wrzesień 2021
październik 2021
styczeń 2022
czerwiec 2022
Zebrania zespołu wychowawców klas:
- przyjęcie planu pracy zespołu
- analiza i ocena realizacji planu pracy
- ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
- podsumowanie pracy zespołu w roku szkolnym 2021/2022 i przedstawienie projektu pracy na rok następny
11.   Doskonalenie zawodowe nauczycieli w/g oddzielnego harmonogramu
12.
02.09.2021
16.09.2021
22.09.2021
28.10.2021
02.12.2021
03.02.2022
08.04.202
02.06.2022
Spotkania z rodzicami:
- uczniów w ramach Programu szczepień, godz. 17.00 i 18.00.
- uczniów klas pierwszych w ramach Akademii Rodziców, godz. 17.00
- uczniów klas drugich, trzecich celem zapoznania z prawem szkolnym , regulaminem maturalnym oraz wybór przedstawicieli rodziców do rad oddziałów i do Rady Rodziców (godz. 17.00)
- konsultacje z nauczycielami – informacja o wynikach nauczania i wychowania
- informacja wychowawców o wynikach nauczania i wychowania, o zagrożeniach i propozycjach ocen Śródrocznych oraz konsultacje z nauczycielami przedmiotów godz. 17.00 – wszystkie klasy
- podsumowanie wyników nauczania w I okresie
- śródroczne, celem poinformowania o wynikach nauczania i wychowania (w klasach maturalnych
- propozycje ocen i zagrożeń, przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych) godz. 17.00 – wszystkie klasy
- poinformowanie rodziców o wynikach nauczania i wychowania oraz o zagrożeniach i propozycjach ocen rocznych. Konsultacje z nauczycielami przedmiotów (godz. 17.00)