Aktualności

Drodzy Kandydaci, Rodzice/Opiekunowie

Listy Kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane w dniu 22.07.2021r. o godz. 14.00. Listy będą wywieszone w szkole na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Można również sprawdzić w systemie elektronicznego naboru, do której szkoły/klasy Kandydat został zakwalifikowany.

Kolejny etap rekrutacji dla Kandydatów to potwierdzenie przez Rodzica Kandydata woli podjęcia nauki w VIII LO  i Technikum Nr 8 poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej. Potwierdzenia woli należy dokonać w dniach 23 – 30 lipca 2021 r. w sali 11 na parterze. W tych dniach Komisja Rekrutacyjna będzie pracowała w godz. 8.00 – 15.00. 

Kandydaci niezakwalifikowani do naszej szkoły mają obowiązek dostarczenia swoich dokumentów rekrutacyjnych do szkoły, do której zostali zakwalifikowani, a w VIII LO  i Technikum Nr 8 mogą złożyć odwołanie. Druki odwołania będą dostępne w szkole. 

 

Klasy pierwsze

1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1T, 1TB, 1TF

Klasy drugie

2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2T, 2TB, 2TF

Klasy trzecie po Szkole Podstawowej

3Ap, 3Bp, 3Cp, 3Dp, 3Mp, 3Pp, 3Tp, 3TFp

Klasy trzecie po Gimnazjum

3Ag, 3Bg, 3Cg, 3Dg, 3Eg, 3Tg, 3TBg, 3TFg

Klasa czwarta

4TF