Szkolny Klub Europejski -
''Euro VIII'' działa od 01.09.2003

SKE jest formą współpracy nauczycieli i uczniów i działa podobnie jak różnego rodzaju koła zainteresowań. Cele działalności Klubu to:

 • rozwijanie w młodych ludziach i innych członkach lokalnej społeczności poczucia świadomości obywatelstwa europejskiego
 • informowanie o procesach integracyjnych w Europie i świecie
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za pokój i obronę praw człowieka
 • współpraca z partnerami mogącymi pomóc w rozpowszechnianiu informacji o Europie, instytucjach europejskich oraz europejskim dziedzictwie kulturowym
 • promowanie europejskiego wymiaru w edukacji

Metody i formy pracy:
współpraca członków klubu z :

 • dyrekcją szkoły
 • nauczycielami
 • środowiskiem lokalnym
 • władzami samorządowymi
 • innymi SKE
 • mediami
 • organizacjami pozarządowymi działającymi na polu edukacji europejskiej
 • organizacja imprez kulturalnych
 • organizacja i udział w seminariach, konferencjach i szkoleniach związanych z problematyką europejską
 • stworzenie gazetki ściennej, poświęconej działalności klubu
 • opracowanie własnych materiałów związanych z tematyką europejską oraz rozpowszechnianie ich poprzez dostępne media
 • organizacja szkolnego konkursu wiedzy o Europie oraz konkursów plastycznych związanych tematycznie z edukacją europejską

Szkolny Klub Europejski bierze udział we wszystkich inicjatywach i projektach szkolnych:

 • Organizowanie Drzwi Otwartych Szkoły
 • Organizowanie Dni Europejskich np. Dni Włoskie
 • Udział w organizowaniu apeli szkolnych i innych uroczystości
 • Organizowanie szkolnych konkursów o tematyce europejskiej.
 • Redagowanie i prowadzenie gablotki SKE
 • Udział w prawyborach

Szkolny Klub Europejski w swej działalności nie ogranicza się tylko do murów szkoły, ale swą działalnością wychodzi na zewnątrz szkoły, biorąc udział w: Promowaniu szkoły poprzez udział w targach i giełdach edukacyjnych

 • Udział w cyklicznych Regionalnych Zjazdach Klubów Europejski
 • Udział w Krajowych Zjazdach Klubów Europejskich
 • Udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Toruniu
 • Udział w sympozjach, konferencjach, wykładach dotyczących Unii Europejskiej
 • Nawiązanie współpracy z innymi SKE w Regionie.

Aktualnie SKE zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi Gospodarki Unii Europejskiej, czego dowodem są poniżej zamieszczone informacje oraz gablotka znajdująca się w budynku szkoły.

Gospodarka Unii Europejskiej
Kraje Unii Europejskiej składającej się z 27 państw mają łącznie najwyższy na świecie produkt krajowy brutto. Pod względem dochodu na głowę mieszkańca kraje "starej" Unii są w światowej czołówce, niektóre regiony Europy, na przykład Bawaria czy Île-de-France, mają prawie dwukrotnie wyższy niż średni poziom z 27 państwami. 14 marca 2008 roku ekonomiści banku Goldman Sachs obliczyli, że gospodarka 15 państw strefy euro stała się największą gospodarką świata. Przyczyną jest osłabiający się dolar.

Europejski Obszar Gospodarczy
Kraje Unii mają zintegrowane rynki z Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W teorii integracji ekonomicznej zaznacza się, że kraje te osiągnęły pierwszy (strefa wolnego handlu) i trzeci stopień integracji (jednolity rynek), z pominięciem stopnia drugiego (unia celna). Islandia ostatnio wyraziła chęć wprowadzenia waluty euro - tak więc osiągnięto by czwarty stopień ciągle z pominięciem unii celnej. Szereg umów liberalizacyjnych zawarto także ze Szwajcarią w 1999 roku, weszły w życie w 2002.

Utworzenie waluty Euro
Decyzja o utworzeniu wspólnej waluty Unii Europejskiej została zapisana w traktacie z Maastricht. Jednak na skutek porażki Unii Monetarnej, zwanej popularnie "wężem walutowym", wprowadzenie wspólnej waluty zostało znacznie opóźnione. Dopiero utworzenie Europejskiego Banku Centralnego i systemu Eurosystem, będącego skutkiem traktatu amsterdamskiego, doprowadziło do faktycznego wdrożenia tej waluty.

Emisja euro
Banknoty euro są drukowane pod bezpośrednią kontrolą Europejskiego Banku Centralnego i mają jednolity wygląd we wszystkich krajach Monety są produkowane przez mennice poszczególnych krajów. Monety mają jednakowy kształt, jednakowy materiał i jednakowy wygląd awersu.

 • Na awersach od 1 do 5 eurocentów przedstawiono Europę na mapie świata. Zaznaczono wszystkie kraje, również te, które nie należą do Unii.
 • Na awersach od 10 do 50 eurocentów przedstawiono poszczególne kraje członkowskie w pewnej odległości od siebie.
 • Na awersach monet o wartości 1 i 2 euro, kraje złączone są w jedną całość, co odzwierciedla dewizę Jedności w różnorodności.

Rewersy natomiast są, inne w każdym z krajów, które decydują jakie symbole są tam zamieszczone.

Jak wynikało z informacji podanych przez ministerstwo finansów (8 lutego, 2006), Polska będzie gotowa aby wejść do strefy euro w 2009 r. Przyjmując za obowiązujący zaktualizowany program konwergencji Polska nie spełniła do 2008 roku wyznaczonych kryteriów – jednym z nich jest deficyt. Donald Tusk 10 września 2008 zapowiedział przyjęcie euro w Polsce w 2011 roku- jest to jednak bardzo mało prawdopodobne, sam okres ERM2 to dwa lata poprzedzony negocjacjami z Komisją Europejską. Obecne optymistyczne prognozy zakładają wprowadzenie w Polsce waluty Euro w 2012 roku.