Organizacja pracy szkoły
w roku szkolnym 2022/2023

 

 1. Czas trwania roku szkolnego 2022/2023
  1.09.2022 – 31.08.2023
   
 2. Inauguracja roku szkolnego
  1.09.2022
   
 3. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
  2.09.2022
  Zakończenie zajęć dla klas maturalnych
  28.04.2023
  Zakończenie zajęć dla klas programowo niższych
  23.06.2023
   
 4. Podział roku na dwa okresy:
  - pierwszy (wystawienie ocen do 19.12.2022)
  1.09.2022 –31.12.2022
  - drugi (wystawienie ocen do 16.06.2023)
  1.01.2023 – 23.06.2023
  - klasy maturalne (wystawienie ocen do 24.04.2023)
   
 5. Dni ustawowo wolne:
  - zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31.12.2022
  - ferie zimowe: 30.01-12.02.2023
  - wiosenna przerwa świąteczna: 6-11.04.2023
  - ferie letnie: 24.06 – 31.08.2023

  Święta państwowe i kościelne
  14.10.2022
  01.11.2022
  11.11.2022
  06.01.2023
  01.05.2023
  03.05.2023
  08.06.2023

  Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych, w tym dni przeznaczone na egzamin maturalny
  28.09.2022 w/g OKE
  31.10.2022
  12.12.2022 w/g CKE
  02.05.2023
  4-9.05.2023 w/g CKE
  09.06.2023
   
 6. Egzamin maturalny:
  - część pisemna – w/g odrębnych ustaleń CKE
  4 – 26.05.2023
   
 7. Egzamin potwierdzający kwalifikacji w zawodzie dla klas 4TFg, 4TFp, 4TBg
  termin ustali CKE
   
 8. Zebrania Rad Pedagogicznych:
  - klasyfikacja i promocja po egzaminach poprawkowych: 31.08.2022
  - organizacja i plan pracy szkoły na rok szkolny 2022/2023: 31.08.2022
  - szkoleniowa, w/g planu doskonalenia zawodowego: 08.09.2022
  - analiza, ocena oraz wdrażanie wniosków z egzaminów zewnętrznych: 20.10.2022
  - klasyfikacja śródroczna: 21.12.2022
  - analiza i ocena pracy dydaktyczno – wychowawczej w pierwszym okresie: 12.01.2023
  - szkoleniowa, w/g planu doskonalenia zawodowego: 23.02.2023
  - klasyfikacja klas maturalnych: 24.04.2023
  - klasyfikacja roczna: 19.06.2023
  - analiza i ocena stopnia wykonania planu rozwoju szkoły w roku szkolnym 2022/2023 i przedstawienie projektu planu pracy na rok szkolny 2023/2024: 27.06.2023
   
 9. Zebrania zespołów przedmiotowych:
  - przyjęcie planów rozwoju zespołów przedmiotowych na rok szkolny 2022/2023: 01.09.2022
  - analiza i ocena realizacji planów pracy w I okresie: styczeń 2023
  - analiza i ocena pracy w roku szkolnym 2022/2023 oraz projekt planu pracy na rok następny: czerwiec 2023
   
 10. Zebrania zespołu wychowawców klas:
  - przyjęcie planu pracy zespołu: wrzesień 2022
  - analiza i ocena realizacji planu pracy: październik 2022
  - ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły: styczeń 2023
  - podsumowanie pracy zespołu w roku szkolnym 2022/2023 i przedstawienie projektu pracy na rok następny: czerwiec 2023
   
 11. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w/g oddzielnego harmonogramu
   
 12. Spotkania z rodzicami:
  - uczniów klas pierwszych w ramach Akademii Rodziców, godz. 17.00: 15.09.2022
  - uczniów klas drugich, trzecich i czwartych celem zapoznania z prawem szkolnym , regulaminem maturalnym oraz wybór przedstawicieli rodziców do rad oddziałów i do Rady Rodziców (godz. 17.00): 22.09.2022
  - konsultacje z nauczycielami – informacja o wynikach nauczania i wychowania: 27.10.2022
  - informacja wychowawców o wynikach nauczania i wychowania, o zagrożeniach i propozycjach ocen śródrocznych oraz konsultacje z nauczycielami przedmiotów, godz. 17.00 – wszystkie klasy: 01.12.2022
  - podsumowanie wyników nauczania w I okresie: 19.01.2023
  - śródroczne, celem poinformowania o wynikach nauczania i wychowania (w klasach maturalnych-propozycje ocen i zagrożeń, przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych) godz. 17.00 – wszystkie klasy : 30.03.2023
  - poinformowanie rodziców o wynikach nauczania i wychowania oraz o zagrożeniach i propozycjach ocen rocznych. Konsultacje z nauczycielami przedmiotów (godz. 17.00): 25.05.2023