Pomoc może otrzymać uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, po ukończeniu pierwszego roku nauki, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą i zamieszkuje powiat toruński. 

Wnioski wraz z kserokopią świadectwa szkolnego bądź zaświadczeniem ze szkoły dokumentującym średnią ocen oraz ocenę z zachowania należy składać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Toruniu, pokój 207. 

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przyznawania stypendiów zamieszczonymi na stronie: http://www.powiattorunski.pl/4406,stypendia.html?wiecej=27134 

Samorząd Uczniowski