REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLAS PIERWSZYCH „MISTRZOWIE ÓSEMKI W CZYTANIU ZE ZROZUMIENIEM 2022”

Cele konkursu

1. Doskonalenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem, pisania i wykorzystywania wiedzy w praktyce oraz korzystania z podanych informacji.

2. Rozwijanie umiejętności interpretowania tekstu czytanego i formułowania wniosków.

3. Kształtowanie koncentracji.

4. Kształtowanie własnego systemu przekonań i wartości.

5. Rozwijanie komunikacji interpersonalnej i współpracy w grupie.

6. Kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji, dzielenia się zdobytą wiedzą i radzenia sobie ze stresem.

 

Organizacja konkursu

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w jednej kategorii wiekowej: uczniowie klas pierwszyc

(3-osobowe zespoły z każdej klasy) Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Toruniu i VIII LO.

2. Konkurs odbędzie się 6 kwietnia 2022 roku. Przeprowadzi go Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, która wyłoni zwycięzców.

3. Podczas konkursu uczniowie otrzymają karty pracy do cichego czytania ze zrozumieniem, zapisują odpowiedzi na postawione pytania, pracując w grupach, w czasie 60 min.

4. Komisja będzie brała pod uwagę poprawność odpowiedzi i zrozumienie czytanego tekstu.

5. Jeżeli najwyższe wyniki zdobędzie więcej niż jeden zespół, Komisja wyznacza termin dogrywki - uczniowie otrzymają wtedy nowe karty pracy do cichego czytania ze zrozumieniem, rozwiązują pytania testowe w czasie 30 minut.

6. W terminie 10 dni od daty przeprowadzenia konkursu, organizator podaje do publicznej wiadomości wyniki punktowe, które umieści na stronie szkoły.

 

Nagrody

1. Laureaci otrzymują tytuł „Mistrzowie Ósemki w czytaniu ze zrozumieniem 2022”, nagrody rzeczowe, cząstkowe oceny z języka polskiego oraz pozytywny wpis do zachowania.

2. Nagrody będą wręczone w bibliotece szkolnej a termin tej uroczystości zostanie podany w elektronicznym dzienniku.

 

Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły) oraz wizerunku przez organizatora konkursu w celach organizacyjnych i promocyjnych.