Osoba zajmująca się w jednostce problematyką dostępności - Jan Sadowski

Raporty o stanie zapewnienia dostępności - VIII LO
Raporty o stanie zapewnienia dostępności - Technikum nr 8
Raporty o stanie zapewnienia dostępności - ZSPS i VIII LO

Deklaracja dostępności cyfrowej.

 1. Wstęp.

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu (dalej także jako „Szkoła”) zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (dalej także jako „Ustawa”). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http:/www.8lo.torun.pl oraz http://www.zsps.torun.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2013-06-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-04

 1. Status zgodności z Ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (niespełnione kryterium zapewnienia atrybutu ALT)
 • nagrania wideo nie mają dostępnych napisów
 • brak transkrypcji tekstowej niektórych materiałów wideo lub audio
 • brak alternatywnych ścieżek audio, w tym nagrań narracyjnych, dla materiałów wideo
 • nie jest zapewniony kontrast 4,5:1 dla tekstów oraz elementów ozdobnych
 • tekst uwidacznia się na obrazkach
 • aktywne elementy nietekstowe oraz grafiki ilustrujące tekst nie mają zachowanego kontrastu 3:1
 • częściowo zachowana jest poprawna wielkość interlinii oraz odstępów między wyrazami i literami
 • w niektórych przypadkach nie jest możliwe obsługiwanie strony za pomocą samych tylko przycisków klawiatury a przechodzenie między jej poszczególnymi elementami przy pomocy tych przycisków jest zablokowane i wymaga wykorzystania myszki
 • brak zapewnienia użytkownikowi możliwości zatrzymania slajderów, bannerów, rotujących elementów strony
 • częściowe zapewnienie funkcjonowania dodatkowego menu wraz z przyciskami do przewijania strony do wybranych elementów
 • nie jest zapewnione istnienie co najmniej dwóch dodatkowych sposobów dotarcia do treści na stronie: spis treści / mapa serwisu / wyszukiwarka / lista podstron (o ile nie jest długa)
 • częściowo nie jest zapewnione wyraźne zaznaczenie elementu Focus, przy obsłudze strony za pomocą klawiatury
 • nie we wszystkich przypadkach zapewnione są dodatkowe znaczniki na linkach i przyciskach wskazujące do czego służą
 • oznaczenie języka w kodzie nie jest skonstruowane prawidłowo (przy zmianie języka z pl/en)
 • występują błędy w walidacji W3C w kodzie strony
 • nie wszystkie elementy osadzone, wtyczki flash, slider etc spełniają kryteria W3C
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • tekst nie będący logotypem ujawniany jest na obrazkach
 • brak mapy strony/spisu treści strony
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Powyższe wynika z faktu, iż część materiałów została zamieszczona wcześniej, dla części zapewniono dostęp nieelektroniczny.

Zagadnienia te zostaną rozwiązane do końca 2021r.

Strona internetowa posiada narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia lub pomniejszania liter
 • podświetlane linki
 • skala szarości
 • ciemny kontrastowy

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 1. Data sporządzenia dokumentu i metodyka oceny.

Data sporządzenia deklaracji: 16 czerwca 2021 roku.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny zgodności dokonanej przez zewnętrzny podmiot profesjonalnie świadczący usługi w tym zakresie.

 1. Kontakt i informacje zwrotne.

Osobą do kontaktu w sprawie dostępności cyfrowej strony jest Janusz Sadowski.

Dane kontaktowe w sprawie dostępności cyfrowej:

 1. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. telefon: 56 660 22 92

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 1. Procedura wnioskowo-skargowa.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Deklaracja dostępności architektonicznej.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
   
  1. BUDYNEK DYDAKTYCZNY: Do budynku prowadzi wejście od strony parkingu wewnętrznego ZSPS i VIII LO. Osoby wchodzące do budynku legitymowane są przez pracownika ochrony.
  2. HALA SPORTOWA: Do budynku prowadzi wejście od strony parkingu szkolnego ZSPS i VIII LO.
  3. INTERNAT MĘSKI: Do budynku prowadzi wejście od strony wjazdu na teren wewnętrzny ZSPS i VIII LO.
  4. INTERNAT ŻEŃSKI: Do budynku prowadzi wejście od strony boiska szkolnego ZSPS i VIII LO.

 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
   
  1. BUDYNEK DYDAKTYCZNY: Budynek 4-kondygnacyjny jest wyposażony w windę. Ruch w budynku na poszczególne kondygnacje odbywa się windą, korytarzami i klatkami schodowymi. Szerokość korytarzy i schodów umożliwia swobodne poruszanie się w budynku. Toalety znajdują się na każdej kondygnacji. Toaleta na parterze budynku jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  2. HALA SPORTOWA: Budynek parterowy. Dla osób na wózkach dostępna jest pochylnia Ruch w budynku odbywa się korytarzami. Szerokość korytarzy umożliwia swobodne poruszanie się w budynku. W części północnej znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  3. INTERNAT MĘSKI: Budynek 4 kondygnacyjny. Ruch w budynku na poszczególne kondygnacje odbywa się korytarzami i klatkami schodowymi. Szerokość korytarzy i schodów umożliwia swobodne poruszanie się w budynku. Toalety znajdują się na każdej kondygnacji.
  4. INTERNAT ŻEŃSKI: Budynek 4 kondygnacyjny. Ruch w budynku na poszczególne kondygnacje odbywa się korytarzami i klatkami schodowymi. Szerokość korytarzy i schodów umożliwia swobodne poruszanie się w budynku. Toalety znajdują się na każdej kondygnacji.

 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:
   
  1. BUDYNEK DYDAKTYCZNY: Budynek nie posiada systemu informacji głosowej przeznaczonej do przekazywania komunikatów o zagrożeniach w obiekcie (np.: pożarowych, terrorystycznych). W budynku nie ma systemu wspomagania słuchu , tzw. pętli indukcyjnej. Budynek nie posiada oznaczeń w języku Braille’a (są one wyłącznie w windzie), ani oznaczeń kontrastowych lub wykonanych w druku powiększonym dla osób słabowidzących lub niewidomych.
  2. HALA SPORTOWA: Dla osób na wózkach dostępna jest pochylnia. Budynek nie posiada systemu informacji głosowej przeznaczonej do przekazywania komunikatów o zagrożeniach w obiekcie (np.: pożarowych, terrorystycznych). W budynku nie ma systemu wspomagania słuchu , tzw. pętli indukcyjnej. Budynek nie posiada oznaczeń w języku Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub wykonanych w druku powiększonym dla osób słabowidzących lub niewidomych.
  3. INTERNAT MĘSKI: Dla osób na wózkach dostępna jest platforma, która zapewnia dostęp osobom na wózkach do kondygnacji parteru. Budynek nie posiada systemu informacji głosowej przeznaczonej do przekazywania komunikatów o zagrożeniach w obiekcie (np.: pożarowych, terrorystycznych). W budynku nie ma systemu wspomagania słuchu , tzw. pętli indukcyjnej. Budynek nie posiada oznaczeń w języku Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub wykonanych w druku powiększonym dla osób słabowidzących lub niewidomych.
  4. INTERNAT ŻEŃSKI: Dla osób na wózkach dostępna jest platforma, która zapewnia dostęp osobom na wózkach do kondygnacji parteru. Budynek nie posiada systemu informacji głosowej przeznaczonej do przekazywania komunikatów o zagrożeniach w obiekcie (np.: pożarowych, terrorystycznych). W budynku nie ma systemu wspomagania słuchu , tzw. pętli indukcyjnej. Budynek nie posiada oznaczeń w języku Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub wykonanych w druku powiększonym dla osób słabowidzących lub niewidomych.

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
   
  1. BUDYNEK DYDAKTYCZNY: Budynek posiada w odległości około 50 m parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych usytuowany przed halą sportową.
  2. HALA SPORTOWA: Budynek posiada własny parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych.
  3. INTERNAT MĘSKI: Budynek posiada w odległości około 15 m parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych usytuowany przed halą sportową.
  4. INTERNAT ŻEŃSKI: Budynek posiada w odległości około 25 m parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych usytuowany przed halą sportową.

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach  BUDYNEK DYDAKTYCZNY; HALA SPORTOWA; INTERNAT MĘSKI; INTERNAT ŻEŃSKI: Regulaminy wewnętrzne oraz status ZSPS i VIII LO nie zabraniają wstępu do budynków psów przewodników asystujących osobom niepełnosprawnym oraz psa policyjnego. Nie ma ograniczeń w tym zakresie.

 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.  BUDYNEK DYDAKTYCZNY; HALA SPORTOWA; INTERNAT MĘSKI; INTERNAT ŻEŃSKI: Szkoła nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.